Ladies 単発料金

定価予約価格
ほほ¥3,000(税込¥3,300)¥1,500(税込¥1,650)
もみあげ¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
口周り¥3,000(税込¥3,300)¥1,500(税込¥1,650)
¥3,000(税込¥3,300)¥2,000(税込¥2,200)
フェイスライン¥3,000(税込¥3,300)¥1,500(税込¥1,650)
おでこ¥3,000(税込¥3,300)¥1,500(税込¥1,650)
¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
ワキ¥2,000(税込¥2,200)¥500(税込¥550)
ひじ上¥5,000(税込¥5,500)¥4,000(税込¥4,400)
ひじ下¥5,000(税込¥5,500)¥4,000(税込¥4,400)
上半身
乳輪回り¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
へそ回り¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
うなじ¥3,000(税込¥3,300)¥2,500(税込¥2,750)
デコルテ¥4,000(税込¥4,400)¥3,000(税込¥3,300)
背中上¥4,000(税込¥4,400)¥3,500(税込¥3,850)
背中下¥4,000(税込¥4,400)¥3,500(税込¥3,850)
¥3,000(税込¥3,300)¥2,500(税込¥2,750)
¥4,000(税込¥4,400)¥3,500(税込¥3,850)
お腹¥4,000(税込¥4,400)¥3,500(税込¥3,850)
あし
¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
ひざ¥2,000(税込¥2,200)¥1,500(税込¥1,650)
ひざ上表¥6,000(税込¥6,600)¥5,000(税込¥5,500)
ひざ上裏¥6,000(税込¥6,600)¥5,000(税込¥5,500)
ひざ下表¥5,000(税込¥5,500)¥4,000(税込¥4,400)
ひざ下裏¥5,000(税込¥5,500)¥4,000(税込¥4,400)
デリケート
Vライン¥3,000(税込¥3,300)¥2,000(税込¥2,200)
Vライン上¥2,000(税込¥2,200)¥1,000(税込¥1,100)
Vゾーン¥3,000(税込¥3,300)¥1,500(税込¥1,650)
Iライン¥3,000(税込¥3,300)¥1,500(税込¥1,650)
O回り¥2,500(税込¥2,750)¥1,500(税込¥1,650)
ヒップ¥5,000(税込¥5,500)¥3,500(税込¥3,850)
VIO¥5,000(税込¥5,500)¥3,800(税込¥4,180)